چندی سخن با دوست...

باور های تو زندگی تو را می سازند.

چنان چه تمنای تغییری در زندگی ات را داری،به باور های خویش رجوع کن.

اگر تصمیمی منطقی گرفتی به آن پای بند باش و به آنچه بدان با آگاهی رسیدی احترام بگذار.

دوست بدار،محبت کن،تا دوست داشته شوی و مورد نوازش قرار گیری.

یه باد آر لحظه هایی هست که تکرار نخواهد شد پس با لذت آن را بنوش...

/ 1 نظر / 9 بازدید
m

زیبا بود....[گل]