طلوع تو

صبح آمد تو آمدی

و یاد تو

صبح پایان یافت و

تو ماندی و

تو در خاطر من

شب شد

تو بودی در قلبم

آرمیدم با رویای تو

گریستم با یاد تو

در تپش سنگین زمانه

دلم گم شد

تو را یافتم

دل از کف برفت

تمامم تو شدی

تنها تو بودی

من رها شده بود

هر منی ما شده بود

/ 0 نظر / 8 بازدید