امروز حتما نظاره گر بودی که چگونه می شود جام لبریز از احساسی؛خشک گردد با دروغی شوم.

امرز حتما حلاوت جدایی و بی تعلقی را خواهی چشید.

زمین پر از راز های ناگفته و ناخوانده است.

تنها باید چشم بگشایی!

/ 1 نظر / 5 بازدید
هستی

چرا این روزا انقدر غم دارن .... [افسوس]