دل نوشته های دوست و اندکی شعر

..بگو با من هم احساسی...

اسفند 93
1 پست
بهمن 93
6 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
3 پست
احساس
9 پست
دلتنگ
2 پست
خلوت_پاک
1 پست
بیماری
1 پست
گذشت
1 پست
آدم_ها
1 پست
تنهایی
1 پست
فراموشی
1 پست
جبر_خویش
1 پست
گرگ_خویش
1 پست
پر
1 پست
لانه
1 پست
باران
2 پست
نماز
1 پست
آغوش
1 پست
آروم
1 پست
گرم
1 پست
قهرمان
1 پست
شقایق
1 پست
پر_پرواز
1 پست
غم
1 پست
تلخ
2 پست
مهربان
1 پست
قصه
1 پست
همدم
1 پست
خاموشی
1 پست
آسمان
4 پست
بغض
1 پست
خیس
1 پست
مکث
1 پست
عشق
2 پست
مادر
1 پست
نوازش
2 پست
بیا
1 پست
باور
2 پست
غرور
1 پست
دست_شستن
1 پست
شیرین
1 پست
طرح
1 پست
شکر
1 پست
انتظار
2 پست
اندوه
1 پست
حیات
1 پست
آگاهی
1 پست
سکوت
3 پست
نور
1 پست
آرام
2 پست
قلم
1 پست
حرف
1 پست
قلب
1 پست
رام
1 پست
نیک
1 پست
ازدواج
1 پست
عهد
1 پست
حلقه
1 پست
میثاق
1 پست
ترانه
1 پست
حضور
2 پست
لبخند
2 پست
بغضی
1 پست
صاف
1 پست
هم_آغوشی
1 پست
دل_خون
1 پست
آرزو
1 پست
رضایت
2 پست
خوشبختی
1 پست
حالی_دگر
1 پست
زندگی
2 پست
فاصله
1 پست
کوتاه
1 پست
حال
1 پست
عمیق
1 پست
دلتنگی
4 پست
کاغذ
1 پست
نگرانی
1 پست
می_نویسم
1 پست
گرگ_درون
1 پست
ایرانی
1 پست
یلدا
1 پست
شاملو
1 پست
خدا
1 پست
جدایی
3 پست
قسمت
1 پست
پذیرش
2 پست
فرصت
1 پست
دل
1 پست
اکنون
2 پست
خواب
1 پست
امشب
1 پست
بی_قراری
2 پست
محرم
1 پست
عقل
1 پست
دل_بریدن
1 پست
اشک
1 پست
خسته
1 پست
دل_شیر
1 پست
امید
2 پست
خوش
1 پست
جریان
1 پست
خداوند
1 پست
کودک
2 پست
تن_فروشی
1 پست
من_و_تو
1 پست
آرامش
1 پست
پشت_سر
1 پست
حقیقت
3 پست
خرافه
1 پست
ملامت
1 پست
سرزنش
1 پست
انسان
1 پست
ایمان
1 پست
محبت
1 پست
منطق
2 پست
دل_نازک
1 پست
چکبدن_غم
1 پست
بارش_دل
1 پست
غمگین
1 پست
معشوق
1 پست
نگار
1 پست
دل_صبور
1 پست
تلاش
1 پست
اندیشه
1 پست
انسانیت
1 پست
خویشتن
1 پست
خشم
1 پست
شب_مهتاب
1 پست
رهایی
1 پست
حلاوت
1 پست
فرهنگ
1 پست
فساد
1 پست
جوان
1 پست
تنها
1 پست
درد
1 پست
مسافر
1 پست
زمانه
1 پست
مهربات
1 پست
سهراب
1 پست
رنج
1 پست
شبنم
1 پست
ازادی
1 پست
زمان
1 پست
ابهام
1 پست
دل_نوشته
1 پست
آفتاب
1 پست